Service Details

Tư Vấn Khiếu Nại Bồi Thường Tổn Thất

Tổn thất với hàng hóa xuất nhập khẩu trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường biển, hàng không hay quá trình lưu kho lưu bãi là những rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Khi xảy ra tổn thất, chủ hàng thường không thành thạo qui trình và phương pháp khiếu nại bồi thường dù là khiếu nại với nhà bảo hiểm, hay người gây ra tổn thất như hãng tàu, người vận chuyển,…

Đối với hàng hóa đã mua bảo hiểm, khi xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm thường phụ thuộc vào kết quả giám định của Giám Định Viên do Nhà Bảo Hiểm chỉ định, và người được bảo hiểm cũng không hiểu rõ về các điều kiện, điều khoản trong Đơn Bảo Hiểm, dẫn đến quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm không được đảm bảo.

Đối với hàng hóa chưa mua bảo hiểm, khi xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm thậm chí không biết làm thế nào để đòi bồi thường từ bên gây ra thiệt hại, và nhiều khi phải tự mình gách chịu.

Vì vậy, khi không may xảy ra tổn thất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu dù là khiếu nại đối với nhà bảo hiểm hoặc người gây ra tổn thất, Quí khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong việc giám định tổn thất và khiếu nại bồi thường, chúng tôi sẽ chỉ thu phí khi đã hỗ trợ được Quí khách hàng đã đòi được bồi thường