0847.640.882

Disable Preloader

Giám định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp cân

VISUCOL những dịch vụ giám đinh khối lượng, số lượng và tình trạng hàng hóa chính dưới đây.

Giám định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp mớn nước

Giám định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp cân

Kiểm đếm số lượng hàng hóa xếp hoặc dỡ

Giám định tình trạng hàng hóa trong quá trình xếp, dỡ hoặc vận chuyển

Share: