About us

Lịch Sử

Công Ty TNHH Giám Định Quốc Tế Việt Nam được thành lập từ năm 2003 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trải qua gần 20 năm hoạt động với vai trò độc lập, trung lập, khách quan của bên thứ ba, công ty đã góp phần thúc đẩy thương mại xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Năm 2004: Thành lập trạm giám định tại Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Năm 2006: Thành lập trạm giám định tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Năm 2007: Thành lập trạm giám định taị Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Năm 2010: Thành lập trạm giám định tại Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Năm 2013: Thành lập trạm giám định tại Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Năm 2015: Thành lập trạm giám định tại Thủ đô Braslavia, Solovakia, Châu Âu

Năm 2017: Thành lập trạm giám định tại Phnompenh, Cambodia

Năm 2020: Thành lập trạm giám định tại thành phố Houston, Bang Taxas, Hoa Kỳ