0847.640.882

Disable Preloader

Giám định tổn thất cho nhà bảo hiểm hàng hóa

VISUCOL cung cấp tất cả các dịch vụ giám định tổn thất liên quan tới lĩnh vực hàng hải như sau:

Giám định tổn thất cho hội P & I

Giám đinh tổn thất cho chủ tàu, người thuê hoặc khai thác tàu

Giám định tổn thất cho chủ hàng

Giám định tổn thất cho người được bảo hiểm

Giám định tổn thất cho nhà bảo hiểm hàng hóa

Giám định tổn thất cho nhà bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa

Share: