Service Details

Giám Định Dầu Khí

  • Tiêu chuẩn kiểm tra: API, ASTM, IP, ISO,…
  • Kiểm tra số lượng hàng hóa.
  • Kiểm tra xếp hàng hóa.
  • Kiểm tra dỡ hàng.
  • Lấy mẫu & thử nghiệm hàng hóa.
  • Kiểm tra hư hỏng / ô nhiễm hàng hóa.
  • Kiểm tra độ sạch của két hàng.
  • Điều tra sự thiếu hụt / dư thừa hàng hóa về số lượng