0847.640.882

Disable Preloader

Lấy mẫu thử nghiệm

VISUCOL cung cấp dịch vụ giám định công nghiệp là giám định cơ khí chế tạo, sản phẩm chế tạo trong công nghiệp bao gồm:

         Giám định đánh giá nhà máy sản xuất

         Giám định cẩu, thiết bị nâng và tời kéo

         Giám định thiết bị áp lực

         Giám định an toàn cho nhà máy sản xuất

         Giám đinh không phá hủy, kiểm tra và thử nghiệm bằng siêu âm

         Giám định thủ tục và quá trình hàn

         Giám định và đánh giá dự án

         Giám định và đánh giá hoạt động của người bán, nhà cung ứng

Share: