0847.640.882

Disable Preloader

Giám định tình trạng tàu cho mục đích mua bán

VISUCOL cung cấp tất cả các dịnh vụ liên quan tới hoạt động hàng hải như sau:

Giám đinh Bunker và Hull Condition cho thuê và trả tàu ON HIRE, OFF HIRE

Giám định tình trạng tàu cho mục đích tham gia hội P & I

Giám định tình trạng tàu cho mục đích mua bán

Giám định tổn thất chung

Giám định và giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa

Giám định và tính toán chằng buộc hàng hóa

Giám định đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hải

Giám định rủi ro và ngăn ngừa tổn thất hàng hải

Share: