0847.640.882

Disable Preloader

Giám định năng lương mặt trời

VISUCOL cung cấp dịch vụ giám định dầu khí bao gồm dịch vụ thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, giám định hàng hóa, phân tích nguyên vật liệu, quản lý tài sản, kiểm soát ăn mòn, an toàn và nhiều dịch vụ khác.

Các dịch vụ giám định dầu khí của VISUCOL bao gồm:
Dầu pha chế

  • Phân tích dầu khí và các sản phẩm dầu khí
  • Các phân tích dầu thô và dầu nguyên liệu
  • Dịch vụ kiểm tra và tư vấn về độ ăn mòn, kiểm tra, đánh giá chất xúc tác

Vận chuyển, lưu trữ các sản phẩm dầu khí

  • Giám định dầu khí
  • Pha trộn phụ gia
  • Dịch vụ hiệu chuẩn và đo đạc

VISUCOL cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, giám định và kỹ thuật cho ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu.

Các dịch vụ liên quan đến dầu khí

  • Phương pháp thử ASTM đối với sản phẩm dầu khí, nhiên liệu và hóa dầu
  • Dịch vụ về sản phẩm dầu khí và nhiên liệu
  • Giám định và kiểm nghiệm nhiên liệu sinh học
  • Dịch vụ giám định hàng rời
Share: