0847.640.882

Disable Preloader

Giám định và đánh giá hoạt động của người bán, nhà cung ứng

Giám định và đánh giá hoạt động của người bán, nhà cung ứng:

Giám định và đánh giá hoạt động của nhà cung ứng có thể là quá trình đánh giá tổng thể từ vị trí nhà máy, nguồn và qui trình nhập nguyên vật liệu, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải logistic của người bán cũng như nhà cung ứng, để người mua ra quyết định trước khi mua hàng hóa, sản phẩm của người bán, nhà cung ứng.

Tuy nhiên Giám định và đánh giá hoạt động của nhà cung ứng đôi khi chỉ là một phần trong đánh giá tổng thể tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Vì thế, VISUCOL cung cấp các dịch vụ giám định và đánh giá hoạt động của người bán, nhà cung ứng như dưới đây nhằm thỏa mãn một hay nhiều yêu cầu đa dạng của khách hàng:

  • Đánh giá vị trí nhà máy 
  • Đánh giá nguồn cung cấp và qui trình nhập nguyên vật liệu
  • Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Đánh giá hoạt động vận chuyển logistic
  • Các yêu cầu khác của khách hàng
Share: